is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 229

om deze befchuldigingen gerechtelijk te onderzoeken, beriep vervolgends, ten zelfden einde, eene Kerkvergadering naa Ccefarea, die in het jaar 333 gehouden werd, doch op welke athanasius , dewijl hij de vergaderde Bisfchoppen voor zijne vijanden hield, weigerde te verfchijnen. De Keizer, hier over vcrftoord , gebood hem fcherplijk , zich in eene, op nieuw te Tyrus in het jaar 335 befchrevene, Kerkvergadering , tegenwoordig te laten vinden, waar aan hij, hoe ongeern ook , gehoorzaamde. Om de orde en rust onder de menigte der tegen malkander ren verbitterde geestelijken te bewaren, had de Keizer ook gevolmagtigden derwaards gezonden. Op deze vergadering werden de befchuldigingen tegen athanasius vernieuwd, die op fommigen terftond antwoordde, omtrent anderen tijd en dag verzocht. Hoe zeer nu, onder anderen, twee befchuldigingen openlijk bleken valsch te zijn, de déne van hoererij met een vrouwsperfoon, hetwelk, daar zij een' ander voor athanasius aanzag, met de daad toonde, dezen zelfs niet eens te kennen, en de andere van den moord van arsenius, dewijl die zelf levende op de vergadering verfcheen, evenwel was athanasius , niettegenftaande alle zijne ftandvastigheid, ontroerd, daar hij zelfs zulke»j die hij voor zijne vrienden gehouden had, onder zijne befchuldigers befchouwde, en ook zag , dat men de getuigenisfen zijner openlijke vijanden, ArVdnen en Meletianen, tegen hem liet gelden, en dat de Bisfchoppen zich bijna allen van eerften af tegen hem verP 3 klaard

III

BOEK II

Hoofdft. iia C. G. Jaar 313. tot 337.