Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS.

235

heeft athanasius, deze dood van arius met die van den verrader judas te vergelijken, en niets aan te merken, op de bede van den Bisfchop alexander, of wel die bede als heilig, en daarom van God verhoord, te roemen? De aanhangers van arius beweerden daartegen, dat zijne vijanden hem door toverkunften uit den weg geruimd hadden; en zelfs in onze eeuw hebben fchrandere mannen gegist , dat hij misfchien door vergift zal omgekomen zijn. Laat ons , zonder zulke vermoedens , die toch geene zekerheid hebben, of zoodanigt oordeelvellingen te wagen , ons zeiven vergenoegen, met het gene gebeurd is: arius is een< fchielijke dood geftorven, waar van de oorzaak om onbekend is.

De dood van arius was de laatfte aanmerklijke gebeurenis , in de Aridanfche woelingen, die ten tijde van konstantyn plaats had; doch met dezelve waren de twisten niet geëindigd; immers, alhoewel athanasius verzekert, dat zeer veli Arianen, op dezelve, tot de Rechtzinnigen ziji overgegaan, hunne hoofden bleven nogthans vol harden; en de verwarringen, die vervolgends heb ben plaats gehad, terwijl uit de bron der Aridan fche nog weder geduurig nieuwe voortkwamen hebben voldoende bewezen , dat de Kerkverga dering van Niceë, welke konstantyn gchoop had, dat een middel zou wezen, om de gemoede ren te verëenigen, ten dezen opzichte, niets uil gewrocht , noch ter voorkoming van verdere g£ fchillen, over de betwiste ftukken, iet toegebract

hee;

III

boek

II

Hoofdft. na C. G. Jaar 313. tot 337.

Gevolgen van de dood van arius.

t

i

t t

Sluiten