is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS, 4_a

„Hij dreigde ons," zegt chrysostomus (*), „ den geheelen ondergang; te kennen gevende, dat „ hij eerst den kleinen oorlog met de Perfen moest

eindigen, vóór dat hij den grooten begon, dien „ hij met ons te voeren had."

Doch dit daar latende, willen wij, in de bijzonderheden , het gedrag van julianus omtrent de Christenen befchouwen. Vooreerst dan, riep hij, terftond in 't begin zijner regeering, alle de voorheen gebannen Bisfchoppen, zoo Katholijke, als Halve Ariaanfche, uit hunne ballingfchap terug, vermaande hen, hunne twisten bij te leggen , hun voorts alle vrijheid gevende, om hun geloof te belijden. In fchijn was dit eene verdraagzaamheid; ondertusfeher verdenken hem hier niet alleen de Christen-Schrijvers van fnoode inzichten, maar de Heidenfche Schrijver ammianus marcellinus (f) zegt, met ever zoo vele woorden, dat hij bedoelde., de tweedrag onder de Christenen, door zoo algemeene vrijheid, te vergrooten, opdat derzelver geheele menigte ziel niet eenparig tegen hem verzetten mogt. Ook betoonde hij zich bijzonder gunitig jegens de Dwaal leeraars en de Scheurzieken. Den Bisfchop aeti us , zijnen ouden vriend, ontbood hij uit zijn ballingfchap ten Hove, en fchonk hem een land

goei

' (*) De S. Babijla pag. 69*2. Tom. I. Opuse.

(f) XXII. 5.' Qjiod agebat ideo obflinate, ut, disfen fiones augente iicentia, non timeret tmanimantem poste, plebem, nullas infestas hominibus bestias, ut funt fibifi rales pleriqtis Christianornm, expertus.

Ee 5

III

BOEK III

Hoofdft. na C. G. Jaar 337. tot 363.

Hij roept alle gebannenBisfchoppen terug.

i

I

jj