is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in

BOEK

m

Hoofdft. na C. G.

Jaar 337tot 363.

Hij verbiedt den Christenen onderwijs te geven in dewelfprekendheid en Griekfche geleerdheid.

442 KERKELIJKE

goed (*). Aan de Donatistifche Bisfchoppen gaf hij niet alleen hunne vrijheid, maar ook hunne Kerken weder (f). Maar integendeel was hij vertoornd, dat athanasius, die vijand der-Goden, gelijk hij hem noemde, naa Alexandrië, en tot zijn Bisdom , zonder uitdruklijk bevel, te mg gekeerd was, en aanzienlijke Heidenfche vrouwen gedoopt had. Hij had, fchreef hij (§), den gebannen Galileër- wel vergund, in hun vaderland, maar niet tot hunne gemeenten, te rug te keeren, en beveelt, onder zwaare bedreigingen, dat athanasius in Egypte niet geduld zal worden.

Een ander kunstmiddel, om de Christenen te benadeelen, Helde julianus te werk, door hun te verbieden, onderwijzers te zijn, in de welfprekendheid, de fraaie kunften en wetenfehappen, en Griekfche geleerdheid. Dit gebod, op eenen fpottenden en hoonenden toon gegeven (**), wordt zelfs van ammianus (ff) ongenadig, en eene eeuwige vergetelheid waardig verklaard. Evenwel gehoorzaamden alle Christelijke Leeraars , zelfs proileresius te Atheenen, die voor den grootften meester in de welfprekendheid onder de. Christenen gehouden werd, en dien julianus alleen van dit verbod had uitgezonderd (SS). Indien wij de Christenen geloven,

zal

(*) julian. Epist. 31.p. 404. fieostoeg. Epit. IX. 4.

(t) august.contraliterasPetillani L.ÏI.C.83.T. lX.p. I82. C 92. p. 189. CJ) Ep. 6.p. 376. Ep. 26.p. 398. (**') jul. Ep. 42. p. 422. (ft) XXII. 10. en XXV. 4. (§£) mè'ron. Chron. ad a. 362, eunap. Vit. Sopbist.

Cap,