is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 9'3

dat aanfchouwen aftrekken. Ook belijden alle Heiligen, dat zij zondaars zijn enz.

Eindelijk, konden cassianus en germanus hun; verlangen niet langer inhouden, om naa het aangenamer PaUftina, tot hunne nabeftaanden» terug te kceren, daar, buiten tijdlijke zorgen, hun begonnen Monnikenleven te vervolgeu, en naar het onderwijs hetwelk zij in Egypte ontvangen hadden, veel daar in te vormen en te regelen. Dit aan den Abt abraham ontdekt hebbende, beftrijdt deze in het vleten twintigfte gefprek, over het dooden der hegeerlijkheden, of de affterving der Wereld, (de Mortificatione,) hun voornemen; waar toe hij onder anderen het voorbeeld bijbrengt van den Abt apollo. „ Deszelfs Broeder kwam eens des nachts bij hem, „ hem klaaglijk, biddende, dat hij hem wilde heb „ pen, eenen os, die in den modder gezakt was, „ daar uit te trekken. Waarom roept gij onzen „ jongften Broeder , die u nader bij is, niet te „ hulp? vraagde apollo. Kan ik dien dan uit het „ graf haaien, gaf de ander ten antwoordt, daar hij „ reeds vijftien jaren begraven is? En weet gij dan „ niet, hernam apollo, dat ik al voor twintig „ jaren de Wereld afgeftorven ben? dat ik uit hel graf van mijne Celle u in het aardfche geene huif „ meer bewijzen kan? christus veroorlooft mi; „ zoo min, dat ik, om een os uit den modder t6 haaien, deze begonnene affterving zou afbreken, „ dat hij mij niet déns vergund heeft, aan de veel„ dringender begravenis van mijnen Vader, eenige „ oogenblikken te befteeden."

Zo<

III

BOEK

VI

loofdft, ia C. G. faar 363. tot 476,