is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS.

97

Vertrouwende, hield deze Bisfchop éene vergadering met eenige Bisfchoppen te Mediolanum. Maar in* middels was de Keizer door zijne Raaden omgezet geworden; rufinus en anderen wisten hem te doen begrijpen, hoe noodzaaklijk het ITraffen des oproers was. Men zorgde echter, om dit zijn befliüt voor ambrosius geheim te houden; over wien de Keizer zich meermaalen beklaagde, dat hem het één en ander terftond bekend werd, wat in den Staatsraad bepaald en vastgefteld was(*). Op zijn bevel dan werd ■nmTkesfalonica eene flraffe geoefend, die meer eene tot de hoogde wreedheid gedrevene wraak genoemd kon worden. Alle Schrijvers, hoe zeer in fommige omftandighedcnverfchillende,komen trouwens daarin overeen, dat fchuldigen en onfchuldigen $ ingezetenen en vreemdelingen, aldaar zonder onderfcheid in groote menigte nedergefabeld zijn, wier getal, volgends theodoretus, wel op 7,000 menfchen zal belopen hebben. De Keizer had te laat een bevel herroepen, van hetwelk men nauwlijks gelooven mag, dat het van eenen Vorst in die mate van woede kan gegeven zijn, als het ten uitvoer gebragt werd (f). De ontfreltenis te Mediolanüm was algemeen, op de tijding van dezen moord, en ieder één was verwachtende, hoe zich ambrosius daar bij gedragen zou* Deze overhaastte zich niet; hij kende 'sKeizers drift, maar ook zijne godvruchtige gezindheden, om zijne natuurlijke haastigheid te beteugelen» Dus wilde

(*) ambros. Epist. LI. pag. 997i (f ) ambros. /. c. pag. 998. IX. Deel. G

III

boek

VIII Hoofdft. na C. Gi Jaar 363; tot 476*