Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

111

BOEK

XI Hoofdft. na C. G Jaar 476 tot 622,

delen der geleerdheid.Boekverzamelingen.

30 KERKELIJKE

gen niet , welke nog uit den voorigen tijd overig waten, en daar 'er door den ramp der tijden velen vernield werden, was het bijeenbrengen van nieuwe •eene te kostbare onderneming, waar toe het aan lust, en tevens aan goeden fmaak, mangelde. De heerlijkfie van alle oude Boekerijen te Alexandrlè was nog wel in wezen, maar fchijnt meer van de Heidenen, dan van de Christenen, gebruikt te wezen. De tweede naast deze, de Keizerlijke te Konflantinopokn, die 120,000 Boeken bevatte, werd in het jaar 477 door het vuur verteerd (*). Te Rome waren zelfs nog onder de regeering van valentiniaan III. (f), 29 openbare Boekerijen; doch, welke waarfchijnlijk verloren gingen, toen genserik, met zijne Wandaalen, Rome plunderde. De oudlte fpoor van eene Boekverzameling der Roomfche Bisfchoppen komt voor, in het leven van den Bisfchop hilarius , tusfchen de jaren 461 en 468, hij leide 'er twee aan in de Doopkapel, (Baptisterium,) der Kerk van Lateranen (§). De Bisfchoppen in het gemeen hadden geene groote Boekerijen nodig; zij lazen alleen Christelijke Boeken, en Kerkelijke Schrijvers, wederleggingen van Ketters, Levensbefchrijvingen van Heiligen, en Askeetifche Schriften. Ook de Monniken hadden 'er geene nodig;

even-

(*) zonar. Annal. L. XIV. T. II. p. 52.

(t) Volgends een oud Schrijver bij murator. Thes. Itifcriptt. T. IV. p. 2125. en 2132.

(5) Liter Pontificalis f. de Gestis Rem. Pontif. in S. Hilsrio Vap. 12. p. 150.

Sluiten