is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. «a?

Honderheid is het verhaal van zijne voorbidding voor de ziel van Keizer trajanus bekend. Als hij eens over de markt ging, die naar dezen Vorst den ti naam droeg, herdacht hij eene prijswaardige hande-J ling van denzelven, jegens eene onderdrukte oude t) vrouw, en bad God met tranen, dat hij aan zijne ■ belofte wilde gedenken, die hij aan de befchermers der verdrukten gegeven had. Hij kwam vervolgends bij'het Graf van St. Pieter, alwaar hij voortvoer te bidden; en toen als flapend in eene verrukking viel, in welke hem geopenbaard werd, dat zijn gebed verhoord was, maar tevens werd hem aangezegd, dat hij niet weder op die wijze zou biddeh, voór'zulken, die zonder Doop geftorven waren (*). Evenwel fchijnen de Romeinen, van deze wondefen, die gregorius in zijn leven verricht zou hebben, bij zijn derven, niet algemeen overtuigd geweest te zijn. Trouwens, joannes Diaconus (f) verbaalt, dat, als 'er toen een algemeene hongersnood plaats had, de uitftrooijers der oude lasteringen, dat gregorius de fchatten van zijn Patridrchaat verkwist had, dewijl zij zich nu aan zijn perfoon niet konden wreken, zijne Boeken begonnen te verbranden, hetwelk echter geduit werd door zijnen hem zoo waarden Diaken petrus, die verklaarde, dat hij meermalen den H. Geest, in de gedaante eener duive , boven zijn hoofd had zien zweven, en die, als het volk nog twijfelde, hen

be-

(*) paul. Diac. C. 27. joann. Diac. L. II. C. 44. (j) Libr. IV. Cap. 69.

P 2

III

BOEK

XIII oofdft. ! C. G. lar 476. >t 622.