Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V

BOEK 1

Hoofdft. na C. G Jaar 073 toe 1517

Portugal.

20 KERK EL IJ KE

van Duitschland onder den naam van karel V 200 beroemd gemaakt heeft.

Op hetzelfde Half-eiland, welks grootte gedeelte door Spanje heilagen wordt, werd in de Xllde euiw het Rijk van Portugal gedicht, bevattende genoegzaam het oude Lufitanit, en hebbende zijnen nieuwen naam naar de haven bij Cale, Portui Cale of Porto Cale. De Koningen van Kastilien hadden dit land reeds in het midden der Xlde eeuw aan de Arabieren ontnomen, en alfonsus VI verklaarde in het jaar 1005 zijnen bloedverwant henbrik van Burgondiè» tot Graaf van Portugal, wiens Zoon alfonsus in het jaar 1137 bij gelegenheid eener groJte overwinning op de Arabieren als Koning werd uitgeroepen. Hij vermeesterde ook LisLoa of Lisf:ben, maar moest aan den Paus voor de bevestiging van den Koninglijken ti;el eene jaarliikfche (bbatting in goud beloven. Zijn Zoon sancho of sanctius , de Bevolker van zijn Rijk genoemd, vergrootte hetzelve door de bemagtiging van het Koningrijk Algarve of Algarbie, binnen welke grenzen Portugal federt in Europa gebleven is. dionysius de Rcgtvaardige, die van het jaar 1:79 tot 1325 regeerde, wordt geprezen als een uitmuntend Vorst, die niet alleen de"geregtigheid handhaafde, maar ook aan zijne onderdanen liefde voor den landbouw, fcheepvaart en koophandel inboezemde, en de wetenfehappen begundigde. Koning joannes goeder gedachtenis, die in het jaar 1^83 den troon beklom, dichtte de rust en orde ia zuu Rijk, door Lisfabon tot den bedendiytu

Ko-

Sluiten