Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V

BOEK

IV Hoofdlt. na C. G Jaar 1073 tot 15 7

Dubbelzinnig ge drag vr n den Paus

a3o KERKELIJKE

gewoonlijk , voor den Keizer niet gunftig waren. De Keizer zwoer eerst en voor alles aan den Paufelijken Legaat, dat hij, omtrent alles, waarom hij in • den ban gedaan was , aan de bevelen der Kerk ge' hoorzamen zou, ook moest hij plegtig belooven , aan de Geestelijkheid alles te zullen herftellen , wat haar ontnomen was, behalven meer andere inwilligingen. Hier op hief eerst een Dominikaner het Interdict van Godsdienst op in die Kerken,over welke de Kardinaal pelagius hetzelve uiigefproken had, en ten laatften werd de Keizer door de Legaten van den ban ontflagen.

Nu liepen 'er eenige jaren in rust voorbij, en de ' beide Vorsten deden zelfs eikanderen wederkeerige , diensten; evenwel bleef de Paus in den grond het Opperhoofd van het Lombardisch verbond, hetwelk in het jaar 1219, in tegenwoordigheid van eenen Pausfèlijken Gezant, vern'euwd werd; toen nogtans de Keizer in 1231 eenen Rijksdag te Ravenna uitfchaef, belastte de Paus den Bisfchoppen m Lombar» dye\ den met den Keizer geflotenen vrede ook daar bekend te maken, en te doen waarnemen. Hij deed den Keizer om dezen tijd wel een verwijt, dat hij wetten grgeven had, die hem bijkans als een vervolger der Kerk aankondigden, maar als de Keizer zich daar door beleedigd toonde, fchreef hij hem, dat zijne vermaning enkel uit den geest van liefde was voortgevloeid. gregorius was zelfs in het jaar 1-32 genoodzaakt, de hulp van den Keizer in te roepen. Dt Romeinen hadden hem, in het jaar 1230 ontlleld zijnde door eene zware overftrooming van

den

Sluiten