Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V

boek iv

Hoofdft. na C. G Jaar 1073 tot 1517

HENDRIK

VII van Luxemburgwordt Duitsch Keizer.

Handelin-

343 KERKELIJKE

baar ambt bekleeden, evenwel zoude deze boetdoc ning niet nadeelig zijn voor zijne eer (*).

Niet alleen wist dus klemens in dit opzigt den Koning op te houden, maar hij ftelde hem in eene veel belangrijker zaak geheel te loor. Keizer albert I werd in het jaar 1308 vermoord. Nu zocht filips zijnen Broeder, karel van valois, tot Keizer te verheffen, met behulp van den Paus, bij wien hij daar ten fterkften op aandrong, en om denzelven als te noodzaken, werd in 'sKonings geheimen Raad befloten, dat de Vorst met 6,000 Ruiters den Paus te Avignon een bezoek zou geven. Dit befluit aan den Paus verraden zijnde , fchreef hij, op aanftoken van den meergemelden Kardinaal da prato, in het geheim aan de Keurvorsten, om ten fpoedigften eenen Keizer te verkiezen , hun daar toe hendrik , Graaf van Luxemburg, aanprijzende, welke dan ook den 27ften November 1308 onder den naam van hendrik VII verkoren werd; waar door zich Koning filips geheel te leur zag gefteld, juist toen hij naar den Paus wilde reizen, die ook van nu af zijn vriend niet meer was. Ondertusfchen had de Paus hem nog gefchreven, dat hij zijne oogmerken zou bevorderen, en zelfs aan 's Konings Gezanten in Duitschland eenen Brief van aanbeveling aan den Aartsbislchop van Keulen medegegeven.

De Kon ing over dit dubbelzinnig gedrag van den

Paus

(*) Breve Clement, ap. raynald. ad a. 1307. *. la. pag. 17. fqq.

Sluiten