Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 27

gewapenderhand in de ftad meenden te dringen, op de vlugt. Doch al deze luister nam reeds in December 1347 een einde. Door eenen opftand in Rome ontiteld,vlugtte rienzo vermomd uit de ftad, en begaf zich vervolgens tot Keizer karel IV, doch deze leverde hem aan den Paus over, waar op hij een' tijd lang te Avignon gevangen heeft gezeten, tot men onder den volgenden Paus in 1354. gebruik van hem wilde maken, om de Grooten te beteugelen, die het Pausfelijk gebied onder zich verdeelden. Hij keerde toen naar Rome, en werd van het volk eerbiedig ontvangen, doch verloor fpoedig deszelfs gunst door zijne onbedachtzame en wreede handelingen; en nog in dat laatstgemelde jaar kwam hij in eenen opltand om het leven.

Terwijl deze rienzo te Rome het bewind had, overleed Keizer lodewyk van Beyeren den nden October 1347, onverwachts. Hij was de laatfte Keizer van deze eeuwen, die de Keizerlijke waardigheid te Rome en in Italië nog eenigermate gehandhaafd heeft. Het is waar, dat hij zich fomtijds zeer diep vernederde, maar alleen dan, wanneer hij door allen verlaten, geen ander middel wist om zich te-redden, doch weldra hervatte hij weder zijner moed; ook hebben de vereerers der Paufen nog ir later tijden zijne gedachtenis zoeken zwart te maken; bijzonder de Poolfche Dominikaner abraham Bzovius, die te Rome de Kerkelijke Jaarboeken var den Kardinaal baronius vervolgd heeft ; hetwelk aanleiding gaf, dat op bevel van den toenmaliget Hertog, naderhand Keurvorst van Beyeren, maxi

mi

V

boek IV ioofdft. ia C. G. [aar 1073. :ot 1517-

Dood van Keizer

LODEWYK

van Beyeren.

Sluiten