is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 325

insgelijks bepalen, dewijl de Roomfche Paus zelve, die toch de volheid der magt bezat, zoodanige matiging in dergelijke gevallet] plag waar te nemen."

Ondertusfchen waren het eigenlijk de Pausfelijke aflaten, die in dezen tijd alle Kerketucht vernietigden, door derzelver toepasfmg en uitgeflxektheid. Reeds verklaarde Paus joannes VIII, dat al de genen, die in den oorlog met de Saracenen in het jaar 878 waren omgekomen, aflaat zouden genieten, hetwelk men aanmerkt het eerfte voorbeeld te zijn van aflaat voor de doodeji. Op het einde van deze eeuw verzochten de Beyerfche Bisfchoppen den Paus om aflaat voor de ziel van den overledenen Keizer arnulf. En van nog meer beteekenis waren de Pausfelijke aflaten bij gelegenheid der kruistogten. gregorius VII gaf in 1084 door zijnen Legaat, anselmus, Bisfchop van Lucca, aan alle aanhangers van Keizer hendrikIVaflaat, als zijdezen verlaten en tegen hem de wapens wilden opvatten. Maar voornamelijk kondigde urbanus II op de Kerkvergadering van Clermont in het jiar 1096 af, dat allen, die aan de eerite door hem voorgeltelde kruisvaart (l«J SOadeo IMnp^ van alle boetdoeningen voor de zonden DlHflageÉttiien zijn. Ja, fpoedig was het niet meer noodig, deze kruisvaarten zelve bij te wonen. Men behoefte flechts eenen foldaat te leinar geld toe te geven, of anders deze ■ ■ ' -ld te onderfleunen. De afla-

:? i i -111.>-1en beftemd, werden vervol-

§5Cns uitgebreid tut de oorlogen tegen de zoogelioenide Ketters. Op deze wijze werden deze PausX 3 fe-

V

BOER

VII Hoofdft. aa C. G. Jaario73. tot 1517.

Pausfelijke aflaten