Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V

BORH

VII

Hoofdft. na C. G. Jaar 1073. tot 1517.

KanonizeringofHeiligfpreking

346 KERKELIJKE

fpreken en fchrijven, die reeds meer dan 100 jaren vruchteloos herhaald waren, gerust aanzien; trouwens, men had reeds op vele plaatfen eene verachting voor de Pausfelijke aflaten betoond, men dreef 'er den fpot mede, en — men betaalde, platina, zelfs een Pausfelijke Hofbediende , zegt reeds van de tijden van bonifacius IX: de volkomene aflaat was op zulke wijze verkocht geworden, dat het gezag der Apostolifche Sleutels en Brieven begon te dalen. Het is bekend, dat erasmus reeds voorliet jaar 1.516 zich vermaakte met over deze aflaten te fpotten, anderen wederleiden hem , en de aflaat bleef in zijne vastheid Baande. Het was nog geheel niet te voorzien , en zelfs niet te gelooven, dat binnen korten tijd een wel ernftïge, maar toch met onderzoekende befcheidenheid ingerigte, en aan het oordeel der Kerk onderworpene aanval, niet juist op den Pausfelijken aflaat in het gemeen, als* wel op deszelfs te groote uitgeftrektheid en op de misbruiken, welke bij de aanprijzing en toediening van denzelven begaan werden, niettegenftaande alle [temming van vele tijdgenooten tot vrijer onderzoek, en al de bekwaamheid van den ondernemer van dezen aanval, om de leere der aflaten met de echt Christelijke leere van de vergeving der zonden te vergelijken, op eene voor elk een bevatbare wijze, zoo groote uitwerking hebben, en het zoo ongemeen ver brengen zou, als met der daad gebeurd is.

Hoe menigvuldig en uitgeftrekt de aflaten waren, welke, de Paufen, inzonderheid na de Xlllde eeuw, uitdeelden, evenwel bleef de Schat der Kerk, uit

wel-

Sluiten