is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 239

tt asceticae) en Verhandelingen over de liefde van christus, van het gebed en de nederigheid; eene Verzameling van zijne Voorzeggingen (Compendium revelatlonum;) een Onderrigc voor Biechtvaders , (Eruditorium Confesforum.) Eindelijk een Handboek der Wijsbegeerte, eigenlijk der Logica, Phyfica en Ethica, (Univerfae Philofophiae Epitome,) met een bijzonder Gefchrift, de divijïone, ordine ac utilitate omnium fcientiarum, nee non poefeos ra. tione. Uit deze zijne Schriften leert men hem ken nen als een' kundigen zelfsdenker, wien men nocl Geleerdheid noch Godvrucht ontzeggen kan , maai die door de tijdsomftandigheden, door den indruk welken hij met zijn prediken maakte, is medege fleept in den draaikolk der Volksbewegingen en Bur gerlijke Omwentelingen, terwijl zijne overhelling to Dweeperij hem deed wanen, dat bij in naam vai den Godsdienst het Volk zou kunnen regeren, or het dus tot deugd, vrijheid en rust te brengen Met één woord , men kan hem befchouwen, al een welgezind man, die betere tijden en een bete lot waardig was.

Eer wij dit Hoofdtak fluiten, moeten wij ™t weinige gewagen van eenen Prediktrant van vele Pre- predi^_ dikers, inzonderheid in het laatfte gedeelte van dit trant. Tijdvak, die te gelijk hunne Toehoorders onderwijzen en vermaken wilden, zich verbeeldende, dat de zedelijke waarheden des te gemakkelijker ingang bij dezelven zouden vinden. Een der beroemdfte voorbeelden hier van, zijnde de Preeken van sebastiaan brand over het Narren/chip van gailer van keizersberg

V

BOEK VIII

Hoofdft. na C. G, Jaar 1073. tot 1517.