is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V

BOEK VIlI

Hoofdft. na C. G Jaar 1073, tot 1517,

240 KERKELIJKE

berg hebben wij reeds gemeld , hier willen wij ef nog drie noemen , die deze koddige wijze van Prediken ten hoogden trap gevoerd hebben. De eerfte van dezelven gabrjel barelete, of berletta, naar zijne geboorteftad 'in het Koningrijk Napels, was een Dominikaner Monnik tegen het einde der XVde eeuw, van wiens Levensgevallen wij niets anders weten, maar die zich een zoo grooten naam door zijn Prediken verworven heeft, dat hij aanleiding gaf tot het fpreekwoord: Qui nescit Barlettare, nescit praedicare. Zijne Predikatiën zijn van het jaar 1505 tot 15S5 dertienmalen, gedrukt, behalve de bijzondere drukken van eenige derzelve in het bijzonder. Tot een voorbeeld van zijne te pas gebragte grappen dient de volgende plaats uit zijne Predikatie op eerden Paaschdag, in welke berletta christus verfcheidenen laat afwijzen, die zich aanboden, om aan zijne Moeder het berigt te brengen, dat hij was opgedaan. „ adam zeide, dat is mijne zaak, dewijl ik de oorzaak van het kwaad geweest ben. Neen, zeide christus, gij eet gaarne vijgen; gij zoudt u misfchien onder den weg ophouden, abel wilde de bode zijn dezer goede tijding; neen, zeide christus, gij zoudt kaïn kunnen ontmoeten, die u dood zou liaan, noach nam het op zich; maar tegen dezen was het: Gij zult niet gaan, omdat gij van den drank houdt, joannes de Dooper mogt niet gaan, omdat hij een haren kleed droeg. De bekeerde Moordenaar kon niet, omdat hem de beenen gebroken waren. Eindelijk werd een Engel gezonden, die terftond begon te zingen: