is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V

BOEK VIII

Hoofdft. na C. G Jaar 1073 tot 1517

242 KERKELIJKE

meermalen in Frankryk gedrukt. De Vastenpreeken van menot zijn te Parys in het jaar 1519 en naderhand meermalen uirgegeven. Het is blijkbaar, • dat een van hunne hoofdoogmerken was, om zich ' tegen de heerfchende ondeugden hunner Medeburgeren te verzetten; en het zedenbedeif van l'arys, bijzonder ten aanzien der Geestelijkheid, moet naar het beeld, hetwelk zij daarvan ontwierpen, heel boos geweest zijn. Ook geven zij foratijds goede lesiën omtrent de noodige verbetering, gelijk maillard op eene plaats, waar hij van de Maatpredikers, (Bullatores) fpreekt, zijne Toehoorders vraagt: „ gelooft gijlieden wel, dat een Woekeraar, vol ondeugden, die vele duizenden zonden begaan heeft, wanneer hij zes zilveren penningen in de bus fteekt, daardoor vergeving van alle zijne zonden verkrijgt? Waarachtig het is voor mij moeijelijk, om dit te gelooven, en nog moeijelijker, om het te prediken." Doch, om niet te zeggen, dat zij de gronden der Christelijke Godzaligheid weinig of niet kenden, hunne affchilderingen en beftraffingen zijn meestendeels zoö belagchelijk en koddig, en over het geheel , zoo onbetamelijk, en zelfs fomtijds zoo geheel gemeen gefield, dat zij in plaats van eenig nut te doen, flechts wat tijdverdrijf geven konden. Zoo zegt maillard op eene plaats: Domini Juftitiarii et Raptores, fi ita fit, ego commendo vos ad omnes dtabolos. De troys chofes Dieu nous garde: de cetera de Not air es, de pro quo d'Apotliicaires, et de bouchon de Lombard friscaires. Hij befchrijft Parys als een algemeen hoerhuis, waar de Geestelijk-