Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 43

„ verfchaft, of de phijfieke en moreele zinnelijk„ heid (treek, waren de voorwerpen, waar naar „ de Italianen (treefden. De rustige, gelijkvormige „ en aanhoudende werkzaamheid der Sakfen be„ paalde zich, integendeel, tot afgetrokkeneWeten,, fchappen, tot Wijsgeerte en Gefchiedkundige na, fporingen. Toen de Hervorming te voorfchijn „ trad, was er in Italië geen enkele Godgeleerde, „ die met de Sakfifche in het (trijdperk zou heb„ ben kunnen treden. Het is waar, fommigen had„ den de vermetelheid om dit te wagen, vermetel„ heid, welke altijd de onkunde vergezelt; doch „ zij werden verflagen en fpoedig in verwarring ge„ bragt. Italië nogtans kon zich, aan den anderer „ kant , te regt verheffen op zijne Dichters er „ Schilders. Het had geenen luther, maar ooi „ Sakfen geenen ariosto voortgebragt."

TWEEDE HOOFDSTUK.

Bi gin en voortgang der Hervorming in Duitschland tot den vrede van Pasfau.

De Kerkhervorming, van wier noodzakelijkheid men genoegzaam algemeen federt zoo langen tijd overtuigd was, en om welke werkftellig te maken vele kundige en godzalige mannen met woorden en fchriften, zelfs Vorsten en Kerkvergaderingen vergeefs gearbeid hadden, nam eindelijk eenen aanvang B 4 uit

na C. G. Jaari5i7tot 155a*

i

Aflaten geven de eerfte gelegenheidtot de Hervorming.

Sluiten