Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aa C. G

Jani-1517

tot 155a

ten te koopen.

De Aflaten van anderen bedreden

30 KERKELIJKE

de toeloop van bijgeloovige en onkundige lieden * die, uit zorg voor bet heil hunner zielen,deze gelegenheid niet voorbij wilden laten gaan, onbefchrijfeüjk groot, het volk vloeide in menigte uit fteden en dorpen zamen, om voor zich of hunne bloedverwanten Aflaten te koopen. De pracht, welke tet* zel ten toon fpreidde , wanneer hij in eene ftad aankwam, om zijne waren te veilen, bragt ongemeen veel toe, om het volk in te nemen. Hij hield dan doorgaans eene plegu'ge intrede , waar bij de Pausfelijke Bulle gelegd op een Boek in fluweel en goud gebonden voor hem uit gedragen werd, terwijl hem al de Priesters, Monniken , Regeringsleden , gilden, mannen, vrouwen en kinderen met vaandels en waschkaarfen, onder het gelui en fpelen der klokken , en der orgels in de Kerken, inhaalden ; ook werd in het midden der Kerk een rood kruis met het Pausrelijke wapen opgerigt , zoodat, als men dus fpreken mag, God zelve met geene grootere eer had kunnen ontvangen worden.

Meer doorzigtige menfehen echter werden door deze bijgeloovigheden ten fterkfte geërgerd; voorheen reeds hadden vele kundige mannen zich tegen de Aflaten verklaard, en de ergernis over dezelve nam thans bij velen te meer toe, toen de Aflaatpredikers de ingezamelde gelden in herbergen en kroegen op eene liederlijke wiize verfpilden. Verfcheidene Vorsten, ja Keizer maximiliaan I zelve, gaf in het jaar 1515 een Keizerlijk verbod tegen dezelve nir, hoewel hij hetzelve nog in datzelfde jaar weder introk, en den verkoop der Aflaten duldde, mits

dat

Sluiten