is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 113

Ther , om christus wil, zeer genegen was;" capito voegde hier eenen eigenen Brief bij aan melanchthon en luther , in welken hij zijnen wensen, te kennen gaf, dat men toch den zacbten weg des vredes mogt ir.flaan; en het was op dezen Brief van capito, dat luther het antwoord fchreef den i8den Januarij 1522, waar van wij boven (*) reeds een uittrekfel gegeven hebben.

Tegen het einde van dit jaar deden de Augustijnen te Wittemberg eenen grooten ftap ter verandering , door het affchaffen der ftille Misfen. {Misfae Solitariae,) en van den Oorbiecht, luther prees hunne onderneming, fchoon zonder zijr weten ten uitvoer gebragt, en fchreef, ten einde hei te verfterken en te bemoedigen, een werk over he, affchaffen der Mis, in hetwelk hij ontkent, dat d< Geestelijken, volgens Goddelijk regt, alleen Pries ters zijn, naardien aan de Leeken dezelfde eernaan toekomt, en deze geestelijke offeranden, welke ni alleen plaats hebben, aan God opofferen, en ooi het woord van God verkondigen kunnen, alhoewe ordeshalve met regt zekere kundige lieden aangeftelc worden, om het woord te prediken en de Sacramenten te bedienen (f).

bartholomeus bernardi, een Priester in Sakfen , was de eerfte, die eene vrouw nam, dit werd van melanchthon en andere goedgekeurd , ook

lu-

(*) Bladz. 96.

(t) Daar velen, ook in onzen tijd, de uitdrukkingen van den Heidelbergfchen Katechismus in het antwoord op Herv. I. H de

na C. G. Jaansijr. tot 1552.

De bijzondereMisfen door de Augustijnen te Wittemberg afge, fchaft.

i

[

1

Andere werken van LUTHER.