Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. *33

ten, en zich van het jaar 1544 af> in hetwelk hij tu zijnen Broeder lodewyk. was opgevolgd, meer open- I* lijk voor de Hervorming verklaard. In dit jaar 1546 , Hond hij toe, dat de Mis in het Hoogduitsch bediend werd, ook gebood hij de parochiepriesters , hunne bijzitten weg te zenden of eene vrouw te trouwen, otto henrik , des Keurvorsten Neef en aanftaande opvolger, alzoo de Keurvorst oud van jaren was en geene kinderen bad, bevorderde de zaak der Hervorming fterk, en voerde ze in dn jaar openlijk in. Ten einde dit werk in de Kerk en op de Hoogefchool voort te zetten, ontbood de Keurvorst paulus fagius van Straatsburg naar Hddelberg; doch door den engelukkigen Smalkaldifchen krijg werd deze zaak zeer achteruit gezet, en kreeg haar beflag eerst onder den Keurvorst frederik III, die de leer der Zwitfers aannam.

Ondertusfchen werd op den Rijksdag te Regens- ( burg eene nieuwe onderhandeling beproefd tusfchen * eenige godgeleerden der beide partijen, met oogmerk, om de gefchillen over den godsdienst te vereffenen; de fprekers waren, van de Roomfche partij: petrus malvenda, een Spanjaard, erhard billich, een Karmeliet , joan hofmeister, een Augustijner, en de beruchte Fabelfchrijver joannes cochlaeus; van de Protestanten: martinus bucerus, joannes brentius , georgius major eil erhard

schnepf, die de plaats van melanchthon vervulde, alzoo luther uitdrukkelijk den Keurvorst afgeraden had, melanchthon daartoe af te zenden, prndat h\j voorzag, dat dit gefprek zonder eenige P 5 vrucht

C. G,

ari5i7.

t i532'

ïefprek ! Re.-nsburg.

Sluiten