Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

834'

KERKELIJKE

uiC. G tot 1552

, hebben opgefteld, overeenftem of niet, daar gij van ons beiden even zeer blijft verfchillen ?" Evenwel

' voegde hij er bij, dat hij de Proteftanten voor zijne Broeders erkende, en dat de Hervormden flechts in kleinigheden van de Augsburgfche Geloofsbelijdenis verfchilden.

Toen de Kardinaal nog verder aandrong op de gevorderde onderteekening, verzocht beza het formulier te mogen zien,wanneer hij terftondontdekte, dat het niet de Augsburgfche Geloofsbelijdenis was, maar dtWirtembergfche, en verklaarde tevens, dat hij afgezonden was, om de Geloofsbelijdenis van zijne Kerk te verdedigen , maar niet om over eene andere te twisten. Evenwel toonde hij zich bereid , om een formulier te onderteekenen, in hetwelk van jezus tegenwoordigheid in het Avondmaal het woord reëel en perfoneel mogt voorkomen. Op deze verklaring werd eene nieuwe bijeenkomst vastgefteld op den aöften. beza, ziende, dat bij deze geheele onderhandeling niets.te winnen zou zijn, gaf zijn ongenoegen den vrijen loop, en ontvouwde , hoe de plaatfen der hooge Geestelijkheid op eene wijze vervuld werden, die weinig Christelijk was. De Kardinaal , hem in de rede vallende, verweet hem, dat hi.i de majefteit des Konings te na gekomen was. beza antwoordde, dat dit volftrekt zijne bedoeling niet was, dewijl de Koningen thans alle regt hadden, om die plaatfen, naar hun goedvinden, te vergeven, nademaal de Bisfchoppen reeds voor lang aan hun beroep ongetrouw waren geworden. De Kardinaal vraagje hem op nieuw: waarom hij weiger-

Sluiten