is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

na C. G. Jaari5i7. tot 1552.

<

1

]

1 ( i \

56 KERKELIJKE

en genoot vervolgens het onderwijs van joannes rhodius, Beftumder of Rector van het Collegium Hieronymitanum aldaar, van wien, als zijnde zeer genegen voor de Hervorming, hij de zucht tot waarheid al fpoedig overerfde. Zijn Vader, die Koster was, voor den Zoon vreezende, nam hem tot zich, om hem in zijn ambt behulpzaam te zijn. Doch de Zoon liet geene gelegenheid voorbijgaan , om zijne medeburgers met het Euangelie bekend te maken, en velen tot de Hervorming over te halen. Men zond hem dan , ter voltooijing zijner Letteroefeningen , naar Leuven, met aanbeveling aan erasmus, die gastvriendfchap had gehad met zijnen Va3er. Hier maakte hij , in korten tijd, ongemeene vorderingen, en werd, doch tegen zijnen zin , op landrang des vaders, tot Priester gewijd. Als Priester predikte hij vrijmoedig tegen de heerfchcnde dwalingen en gebreken, waar op hij door de Geesteijkheid van Utrecht geroepen werd, ter verantvvoorling; toen hij weigerde te' verfchijnen, werd hij van len Kastelein van het Kasteel te Woerden, op last Ier Staten van Holland, bij welke de Utrecht fche feestelijkheid hem van halflarrigheid befchuldigd ïad, in hechtenis genomen; doch weder ontflagen :ijnde, reisde hij naar Wittenberg, alwaar hij drie Baanden vertoefde. Wedergekeerd in het vaderland, ring hij weder aan te prediken, waarom de Geeselijkheid van Utrecht hem tot eene ballingfchap van irie jaren veroordeelde, en tot eene bedevaart naar lome, ten einde daar de Ketterij af te zweeren en loete te doen. de bakker , verre van hier aan te

vol-