is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS.

<9

ter werd, gezworen, 'naar het Kerkelijk Regt te zullen leven, doch naar zijn vermogen en kennisfe. Het ftond der Kerke niet vrij, een' ongehuwden ftaat der Geestelijken te bevelen, die nergens in de echt Kanonieke Heilige Schriften bevolen wordt. Het geen hem verder voorgeworpen werd en zijne verantwoording kan men lezen in het gefchiedverhaal van zijnen dood, befchreven door zijnen medegevangenen willem gnaphaeus. Toen hij al verwezen was, liet zich de Prefident joost laurens woorden ontvallen, welke de eerbaarheid aan de Gefchiedenis naauwelijks toelaat te verhalen: „ Ik wenschte, zeide hij, dat gij van den Duivel bere« den waart, en met tien vuile hoeren hadt te doen gehad, toen gij u het eerst met uwe vrouw vermengdet; zoo veel werks en moeite maakt gij ons." Deze wensch, of liever vloek, werd met afgrijzing aangehoord en met verfoeijing tegengefproken. Men veroordeelde hem ter dood. Eer het vonnis ten uitvoer gebragt werd, perste hem delnquiliteur ruard tapper, om te biechten; maar tegen tappers ver« wachting, luidde zijne Biecht dus: „ Ik belijde , dat ik een arm en ellendig zondaar ben, de verdoemenis en eeuwigen dood waardig. Maar, te gelijk hoop ik, dat ik, door en om jezus christus , mijnen eenigen Heer en Zaligmaker, de eeuwige zaligheid zekerlijk zal verkrijgen." Men had zijnen ouden Vader jan dirkszoon koster , die reeds , om zijns Zoons wil, van het Kostersambt was afgezet, vergund, hem in de gevangenis aan te fpreken, verwachtende, dat de oude man, om zijnen

Zoon

na C. G, Jaarisi7 tot 155a