Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. ȣ

onwijsfelijk en buitens tijds had willen affchaffen , en dat hem dit leed deed. ,, Doe zoo en leef, gij ,, en wij met u," zeide de huichelaar. „ En in„ dien gij uwe confcientie daar door bezwaart, wij Hellen onze zielen voor den hoogften Regter te pande, dat die geftraft worden, en de uwe on„ fchuldig blijve."

merula, door deze aanfpraak bewogen, vraagde den Heer van assendelft, Prefident van den Raad, wat zijne Edelheid meende , dat men behoorde te doen? Deze antwoordde met korte woorden : Vraag het u zeiven van binnen, geen* ander van huiten. De Pastoor, door zijne hardhoorigheid hem niet wel verftaande, en zich fchamende, een' Heer van zoo groot een aanzien met meer vragens moeijelijk te vallen , duidde het antwoord tot zijn voordeel, en liet zich voorftaan, dat men den raad goedkeurde; te meer, omdat de Bisfchop luidkeels riep: Waarom hij nog twijfelde, dewijl de Hceren van het Hof den vooiflag toeftemden ? Hij liet zich dan leiden. Men bragt hem ftraks op de rolle, daar het volk, uit alle lieden van Holland en daar omtrent, bijeen was vergaderd. Doch nu las men niet de gemelde middelmatige punten, maar de hoofdartikelen, en dat zoo haastig en binnens monds, dat Heer engel het niet verftaan kon, ten dele wegens zijne doofheid, ten deele, vermids eenigen, bij de Inquifiteurs daar toe opgemaakt, hem onder het lezen aan de praat hielden. Men las ook: ,, Dat hij afzwoer en vervloekte alle Ketterij , zoo van luther als andere; alle dwalingen, ftrijdenHerv. .III. I „ d»

ia C. ö.

[aar 1517. ot 1552.

Sluiten