is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

na C. C

Jaari5i;

tot 155:

Berigt van j. v

centilis

43<S KERKELIJKE

:. mannen. Daar van geeft hun einde getuigenis. Zij

• dierven beiden, als regtvaardigen, die door geene " aanklagt van het geweten verontrust werden, servetus erkende, voor dat hij ter dood geleid werd, het onregt , dat hij kalvijn had aangedaan, en bad hem om vergiffenis. En naar den aard der christelijke liefde mogen wij gelooven, dat insgelijks kalvijn , over de misdagen, welke hij aan servetus begaan had, voor zijn derven wel berouw zal gehad hebben. De liefde hoopt alles. Schijnt het wat aandootelijk, te denken, dat God beider zielen oin diens Heilands wil , welken zij dervend aanriepen , begenadigd hebbe , zoo is evenwel die gedachte voor de waarheid niet fchadelijk ,• zij is eene zwakheid der liefde, welke de liefde zelve ligtelijk zal overzien (*)."

Met eene diergelijke drengheid is, na de regtsple-

• ging van servetus , in Zwitferland , geen zoogenoemde ketter meer behandeld geworden. Wel is er ten jare 1566 onthalsd zekere johannes valentinus gentilis, geboortig uit Cojenza, in het Napelfche, en ook van belijdenis een Antitrinitaris. Doch bij het vellen van dezes mans vonnis waren andere verzwarende omftandigheden gekomen. On-

ge-

(*) Zie, behalve de aangehaalde Schriften, betreffende servetus, ook nog Biblietheque Raifonnée; 7'. II. P. I. p. 88-176 en NICERONS Nachrichtcn von bermnter gelehrten; IX Deel, BI. 325-343. Ook herleze men het gene hier voor reeds, ter verdediging van kalvijn, is aangemerkt, XXI BI. 33-37.