is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS.

23?

geveer het midden der zestiende eeuw had zich te Geneve gevestigd eene Proteftantfche gemeente van Italiaanfche vlugtelingen. Onder dezen bevond zich de gemelde gentilis, wiens gevoelen hier op nederkwam, dat God in de eeuwigheid eenen hoogst voortreffelijken Geest gefchapen hadde , die naderhand in de volheid des tijds mensch ware geworden. Vermaand zijnde , door het konfiftorie der gemeente, waartoe hij behoorde , dit zijn gevoelen niet te verbreiden, verklaarde hij, dat zijn geweten hem noopte, om zijne medechristenen, naar het, hem van God gefchonken, licht in de waarheid, zoo veel hij konde, wijzer te maken tot zaligheid. Hierop werd hij gevangen genomen, en ftraks zijn vonnis uitgefproken. Hetzelve beftond daarin, dat hij zijn gevoelen plegtiglijk moest afzweren, zijne hiertoe betrekking hebbende fchriften in het vuut werpen, en in de ftad blijven, tot dat hem vrijheid, van er buiten te gaan, vergund wierd. Aan d« beide eerfte punten voldeed hij ; maar aan zijne belofte, nopens het laatfte, afgelegd, werd hij wel dra ontrouw. Hij koos de vlugt, omzwervende in Zwitferland, in Frankrijk, in Polen en elders, Meer dan ééns geraakte hij, om zijn overal uirgeftrooid gevoelen , in de boeijen , en werd telkens gebannen. Eindelijk werd hij, niet zoo zeer om zijn gevoelen, als wel om dat hij het vonnis van banning, tegen hem uitgefproken, had gefchondenj te Gex onthoofd. In zijne jongfte oogenblikker roemde hij, zoo men zegt , den dood te ondergaan ter eere des Vaders , als willende niet der

naarr

na C. G. Jaari5i7< tot 1552.