is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

na C. O.

Janri5i7. V>t 1552.

Van m.

gridaldi.

! j

(

( 1 ]

i 1

«3* KERKELIJKE

nanm dragen , dat hij voor den Zoon van God geleden hadde (*).

Minder geruchts wekkend waren de lotgevallen van dezes mans vriend mattheus gribalm, een' zeer voortreffelijken regtsgeleerden uit Padua, die, ook tot de gemeenfchap der Proteftanten overgegaan zijnde, onder dezen zijn licht wilde laten fchijnen ter verheldering van de verborgen leer , aangaande God , den Vader , den Zoon en den Heiligen Geest. Hoogleeraar in de regten zijnde te Tubingen, verfpreidde hij daar in gefchrift zijn gevoelen, volgens het welke er drie eeuwige Goddelijke geesten waren, van welken de Zoon en de Heilige Geest den hoogden God, die even daarom Ie Vader genoemd werd, ondergefchikt waren, riet dreigend gevaar voor zijn leven, hieruit ontman, ontweek hij, door eene fpoedige vlugt, zijlen post, dien hij met glans vervulde, verlatende. 3ij begaf zich naar Zwitferland, waar hij te Genese , naar men verhaalt, met kalvijn in gefprek lacht te komen, doch werd te Bern gevangen ge» :et. Kort daarna evenwel kreeg hij weder zijn mtflag. In Geneve werden hem nieuwe lagen' geëgd, die hij ontging door een' natuurlijken dood. lij dierf in het jaar 1566 (f).

Wan-

C*) Vid. sandii Bibl. Antitr. p. & g» Nucleus list. Eccl. p. 4:7, 428. Men verg. schröckiis a. w. ). V, BI. 519, 520.

(t) Vide sandii Bibl. Antitr. p. 17, ig ; en men erg. schröckhs a. w. D. V, BI. 520,