is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS.

243

nootfchap geweest, en zoo ja, of zij dan al vlugtende naar elders verhuisd zijn, is iets, dat bedenking baart. Van ochinus althans weet men, met zekerheid, dat hij reeds ten jare 1543 Italië verlaten heeft (*). Wijders kan men ook uit alles genoegzaam opmaken, dat de beide Socinusfen in de vergaderingen van dit genootfchap zelden of nooi! zijn tegenwoordig geweest. Dezen woonden te Siena: en het zal toch ten minfle lelius socinus, een' jongman van niet meer dan twintig jaren, wel niel gevlijd hebben, dikwerf naar Vicenza te reizen.

Italië, alfchoon, door de omftandigheden der za ke, niet gefchikt, om het tooneel eener algemeeni Kerkhervorming te worden, droeg nogtans in zijnet boezem al vroeg vele verftandigen, die luther! ontwerp , dat in Duitschland ten uitvoer gebrag werd , goedkeurden. Het is uit dien hoofde alles zins te denken , dat ook dezen in het geheim ziel zeiven vereenigd hebben , om ter bevordering vai een, hunnes achtens, zoo prijsfelijk werk hunn geringe pogingen aantewenden. Deze Italiaanfch Hervormers nogtans hadden geene bijzondere rede nen, om in allen deele luthers begrippen te om heizen. Los geworden van de banden der Roomse Katholieke Kerk, begeerden zij, voor zich, even zul eene vrijheid van gevoelen, als elk Christen, zijns vei ftands magtig,bij het navorfchen der waarheid,naa den geest van het Protestantisme, moest worden to< gekend. Dan dewijl zij niet zoo, gelijk hunne Broedei

i

(*) Zie van mosheims Kerkel. Gef. VII D. BI. 33:

Q 2

na C. G. Jaari5i7. tot 1552.

r

^

n