is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

346 KERKELIJKE

oa C. G Jaari5i7 tot 1552

, land. Als een man, in onderfcheidene wetenfchappen ' geoefend, wist hij zich overal bij de geleerden in die landen aangenaam te maken. En een doorkundig Theologant zijnde, die bij uitftek ervaren was in het Hebreeuwsch en Grieksch, verwierf hij, in het bijzonder , de achting van melanchthon , kalvijn, bullinger, petrus martyr, beza en anderen, melanchthon ging zoo hoog met hem, dat hij hem in zijn huis de voorregten van zijn gezin deed genieten. Van Wittenberg, waar hij zich federt het jaar 1548 had opgehouden, reisde hij ten jare 1551 naar Polen. Hier openbaarde hij zijne bijzondere gevoelens nopens Gods natuur aan déze en gene vrienden , van welken eenigen hem ftraks aanhingen, zoo als de Biechtvader der Koninginne lismanin , van wien hier voor in de gefchiedenis der Hervorming van dat Rijk is gewaagd geworden (*). Niet lang evenwel was aldaar zijn verblijf; want ten zelfden jare 1551 bevond hij zich ■reeds in Zwitferland, waar hij als een Antitrinitaris in verdenking viel bij kalvijn, die hem deswegens vriendelijk waarfchouwde. Het vervolgens te Zurich met servetus voorgevallene maakte hem voorzigtig, hem radende, zijne gevoelens onder zulke verfchrikkelijke vijanden, als dezelven daar te wachten hadden, met alle behoedzaamheid te verbergen. Te Zurich bleef hij dus volkomen veilig, als een Lid der hervormde Kerk , in rust zijne dagen eindigende, den ióden van Bloeimaand, ten

ja-

(*) Bladz. 22 en volgg.