is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. aai

gen. Trouwens in het openbaar verklaarden zij zich niet zoo rondborftiglijk, dat er overtuigende gronden van befchuldiging tegen hen, als onregtzinnigen, konden worden ingebragt. Onder dezen kunnen met name gemeld worden henrikus bul-

' linger, Predikant te Zang-, johannes holman , Hoogleeraar te Leyden, kaspar koolhaas , Hoogleeraar ook te Leyden, hubert duifhuis , Predikant te Utrecht, gellius hotzenus, Predikant te Leeuwaarden , en anderen. Het voornaamfte punt, waaromtrent dezen eenigzins van de anderen

I verfchilden, was de leer der voorverordening, zoo als die door kalvijn verklaard was geworden. Hunne gevoelens evenwel, gelijk wij gezegd hebben , droegen zij met gematigdheid voor. Dan heel anders hield zich te dien aanzien dirk volkertz koornhert , Geheimfchrijver der Staten van Holland, een zoo geleerd , als aanzienlijk man, wiens uitmuntende talenten door de fchranderfte verftanden geëerbiedigd werden. Deze man was de eerfte, altoos hier in ons vaderland, die het waagde, de leer van kalvijn, omtrent de voorverorde-

: ning, de voldoening, de regt vaardiging, enz. open.

( lijk voor valsch te verklaren en ronduit te veroordeelen (*). Inzonderheid was hem de Heidelberg-

\ fche Katechismus een fteen des aanftoots. Tegen

': denzei ven gaf hij ten jare 1583 een werkje in hel

licht,

(*) Hij fchreef tot dat einde drie boekjes Van de toelating en decreten Godts; te vinden in het II Huk zijnei werken, III D. bl. 525.

fiaC. G. [aan 552. ;ot 1700,

/