is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS. 225

.1 dezen was ook jakob harmzen, best bekend met :» den naam van arminius, Predikant te Amfterdam; : maar de achterdocht was niet zoo diep ingedronI gen, dat het hem in zijne bevordering tot hooger waardigheid, ten diende der kerk, hinderde. Hij I werd ten jare 1603 aangefteld tot Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Leyden, zelfs op aanbeveling van i voorname Theologanten, aan welker regtzinnigheid 1 niet kon getwijfeld worden. Hij beklom aldaar den i leerftoel, maar geraakte weldra, ten jare 1604, in een' veel geruchtsmakenden twist met zijnen ambtgenoot in de Theologifche Fakulteit, franciskus gomarus. Het verfchil tusfchen beide de Hoogleeraars beftond hierin, arminius ftelde, „ dat God van eeuwigheid dit onderfcheid tusfchen hel gevallen menschdom gemaakt had, dat Hij hen, dit zich bekeerden en in christus geloofden, vergeving van zonden en het eeuwige leven zoude fchenken, maar de onbekeerden en ongeloovigen ftraf fen. gomarus daarentegen hield (taande, „ dai f God door een eeuwig befluit had vastgefteld, wit uit de menfchen zalig zouden worden , en wie verloren gaan." arminius legde gomarus te last. ; dat hij de oorzaken der zonde aan God toe \ fchreef; gomarus daarentegen legde arminius t< 4 last, dat hij, in de zaak van het hoogde belang . ! den mensch en niet God de eer gaf, en zijm I leer den mensch hoog gevoelend deed zijn oj i zijne krachten , als zijnde die toereikende ge : noeg , ter bevordering van bekeering en ge

loof

na C. G. faariSS2. tot 1700.