Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 2 3

dernomen had , op cene zeer ruwe wyze, in arrest genomen, en als een hoogst gevaarlyk perfoon, terug geweezén een groot, een onlïérvelyk.man, door wien de Voorzienigheid aan de Republiek, volle dertig jaaren lang de hoogfle weldaaden bewcezen heeft; een fchrander beftuurder en bem.'nneiyk menfchenvricnd , die door de aanzienlykften des Volks als een onmisbaare , getrouwfle en wysite raadgeever, van den Duitfchen Keizer op de ailerinfïantlykfte wyze afgebeden was geworden; wien zy cok, volgends'hMine herhaalde betuigingen, nimmer genoeg dankbaar konden weezen , de edelmoedige Hertog lodewïk van brunswyk, werd , gedeeltelyk door dczcllde aanzicnlyken, als een misdaader uit het Land gejaagd; twee nederlandfche Regenten Honden als vyanden tegen elkander op: in voorgaande tyden fraaadde men hem ook wel by gefchriften; maar in- deeze zeven jaaren bedekten de fchirnpen Ipot-fchriften het aardryk als ïprinkhaancn , en nooit heeft men zwarter galle uitgebraakt als in die welken tegen het hoofd van het gemeenebest, zo wel ais tegen de geenen die hem getrouw bleeven, gericht waren.

Dit hoofdwas reeds lang vcor ccnigc aahzienlyke inwooners van deezen gelukkigen Staat onverdraagelyk geweest; uikwyls waren er verdeeldheden over ontftaan ; thans evenwel hadden eenigen van zyne tegenftreevers het met allen ernst daarop toegelegen, om het Stadhoudenyk vermogen of naar hun goedvinden te bepaalen, of geheel te vcn.iei.'gcn, het inogt dan kosten wat het wilde ; thans waren zy uesaangaande hardnekkiger en onvericnrokkcner dan ooit ; eenjge Penlionarisién van HoUandjche Steden, welken met de g,ootfte lioutmoedigbeïd een veclbetekcr.eiiuen iny.tóed in oe algemeene regeering verkreegen hadden, begeerden voikomene Ariftocraaten te zyn; in hunne geheime zamenkomfien liadden zy een nieuw regeeringsplan ontworpen , vol-

Sluiten