is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopt verhaal van de zevenjaarige troublen, in de Vereenigde Nederlanden, voornaamlyk te Amsteldam van 1780 tot 1787.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35

de volgen, onze voorgem. Commisfie hebben^*; verrigt, zynde .ik ondergeteekende wyders, na bekoome informatie van het verder voorgevallene te Schoonhoven, by het arrivement van Hoogstgem. H. K. H. aldaar, van daar, met vermyding om reedenen der gem. Stad Schoonhoven , naar 's Hage ge/etourneert;

Geevende ik onderget. voor reedenen van weetenfchap, alle het geene voorfz. ftaat, alzoo te hebben gezierr, gehoord, by gewoond en ondervonden, mitsgaders alle het zelve als nog in goede geheugenisfe te hebben, ën voorts als in den Text, te vreeden en bereid zynde, ten allen tyde des noods en daar toe verfogt werdende, alle het felve nader mét folemneelen eede te bevestigen.

Actum 's Gravenhage den July 1787.

(Was geteekend)

E. Schlundt Bodien.

Ver-