Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4 )-

hachelyk ogenblik , waarin zich de Republiek bevind, om, daar de Prins Erfitadhouder verhinderd is zelf in Holland te komen, door myne tusfchenkomst, zo mogelyk, mede te werken ter verhoeding van eenen dreigenden burger-oorlog en ter vereffening der gefchillen, op gronden van de wel gevestigde Conftitutie; zyn de eenigfte redenen geweest van myne reis naar 's Gravenhage, de welke ik my hadde geflatteerd geheim zoude zyn gebleeven tot na myne aankomst op de Orange zaal, van waar ik daacjelyk myn oogmerk in deezen zoude gecommuniceert hebben aan H. E. G. 'M., als mede aan de Staaten Generaal. Nimmer had ik gedfagt dit heilzaam oogmerk eenigzins te zien vcrydelen, voor dat ik in ftaat was gefield daar toe alle myne pogingen aan te wenden. Het is UWEGeftr. bekend , dat ik belet worde myne reis verder voort te zetten, ik hoop evenwel dat dit uitftel de zaak niet zal uit haar geheel brengen, maar ik heb noodig geoordeeld aan UWEGeftr. kennis te geeven van de waare redenen myner aankomst in Holland, met verzoek dezelve onder het oog van H. E. G. M. te willen brengen, en blyve met verfchuldigde ?g"ng

\Vel Edele Geftrenge Heer,

ÜWelEd. Geftr. Dienaresfe (geteekent)

I WILHELMINE.

Sluiten