is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopt verhaal van de zevenjaarige troublen, in de Vereenigde Nederlanden, voornaamlyk te Amsteldam van 1780 tot 1787.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 166 )

zeide Hare Koningl. Hoogheid dat zy prefereerde naar Leerdam te gaan, als zynde eene HeerJykheid van den Heer Prins van Orange , waar tegen Wy Ons niet verzetten, niettemin aan Haar Kon. Hoogh. voorhoudende, dat na eene zo langdurige en fatigante Reize het Hare Kon. Hoogh. moeilyk zoude vallen, zich zoo verre te rug te begeven, doch Hare Koningl. Hoogh. perfiïleerde voor alstoen daar by. — De Baron Bentick maakte vervolgens eenige zwarigheid, of Hare Koningl» Hoogh. wel veilig te Schoonhoven zoude kunnen verblyven , of doorpasferen, uit hoofde dat'er by het doorpasferen aldaar des Nademiddags eenige Menfchen waren op de been geweest, zonder dat die Heer echter gewag maakte van eenige onbehoorlykheden. Doch Wy gaven daar op te kennen, dat Wy zoo wel overtuigd waren dat die confluentie in die Stad alleen veroorzaakt zoude zyn door de onverwachte apparitie van Hare Koningl. Hoogh., dat Wy wel durfden guaranderen, dat Hare Koningl. Hoogh. aldaar gene zwarigheid te wachten had, en boden aan, om Hare Koningl. Hoogh. door twee Leden der Commisfie, en een Detachement van de Ruiterye, zo groot en zoo klein, als Hare Koningl. Hoogh, zelve mocht goedvinden, derwaards, en door die Stadt te

con-