Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4* )

Hun Ed. Groot Mog. op het ernftigst verzoekende de toegevendheid zo veel mogelyk plaats te doen vinden, tot voorkoming der onaangenaamheden en 't gevaar voor dezen Staat, en wel meest van Hun Ed. Groot Mog. Provincie, door overvalling met het zelve Krygsvolk; breder hier na geïnfereert.

. Fiat Infertio. Waar op gedelibereerd zynde , is goedgevonden en verltaan,: dat de voorfz. Misfive eh Bylage zullen worden geëxamineert door de Heeren van de Ridderfchap en verdere. Hun Ed. Groot Mog. Gecommitteerden tot het Groot Befogne, en de Vergadering daar op gediend van derzelver Confideratien en Advis.

Accordeert met voorfz. Refolutiën. Edele Groot Mogende Heeren!

tvangen hebbende eene Misfive van Zyne Koninglyke Majesteit van Pruisfen van den i. dezer waarvan Copie hier .nevens zenden, hebben Wy niet kunnen nalaten om UEd. Gr. Mog. te adhorteren en op het ernfiigfle te verzoeken om de toegevendheid zo veel mogelyk plaats te doen vinden en dus te willen voorkomen de onaangenaamheden en 't gevaar, waar in dezen

Staat

Sluiten