Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 47 )

de Ridderfchap; Is, fla voorgaande deliberatie, en in aanmerking, dat ieder 'ogenblik thahs gebefigt moet worden om nog iets aan te wenden tot fluiting van het naderend gevaar, en tot beforeing: dat in de refidentie van Hun Edele Gr. Mog. hoogst dezelve Vergaderingen en deliberatien , ongeftoort kunnen voortgaan en aanhouden; goedgevonden en verdaan, dat ten fpoedigflen door twee Leden der Vergadering Zyn Hoogheid den Heer Hertog van Brunswyk zal worden geüdieert en verzogt; den verderen aanmarsch van hoogst 'deszelfs onderhoorige Troupes te willen doen cesfeeren, en byzonder dezelve niet na 's Hage te dirigeeren, alszyngle de Refidentie-plaats van hun Edele Gr. Mog. en verdere hoge Collegien, als ook der buitenlandfche Minilters, welke niet by deze Provincie , maar by de Republicq, zyn geaccrediteert, alzo deeze toegeevendheid alleen de deliberatien ongeftoort zal kunnen doen voortgaan, en daar door geleegentheid gegeeven tot de zoo gewenschte asfopiatie der ongelukkige geweeze gefchillen, waar toe by deeze zyn gecommitteert Jonkheer Carel George van Wasfenaer tot Wasfenaer, befchreven in de Ordre van de Ridderfchap en Edelen deezer Provincie , als meede de Heer Mr. Adriaan Jacob van der Does,

Raad

Sluiten