Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 43 )

Raad in de Vroedfchap en Oud Scheepen der Stad Gouda, aan dewelke tot dat einde Extraet deezer Refolutie zal worden gegeeven.

De Heer Gecommitteerde Raad Clotterbooke heeft wegens de Stad Haarlem fig met de. voorfchrecve Propofitie tot het committeeren van twee Heeren aan den Hertog van Brunswyk geconformeert.

De aanwezende Gedeputeerde der Stad Amfterdam heeft geinheereert zyn gedaan declaratoir van overneming, en verklaart in geene conclufien te hebben geconcurrcert.

Vrydag den 11 Septemb. 1787.

J)e Heeren Carel George van Wasfenaer tot Wasfenaer uit de Ordre van de Ridderfchap en Edelen deezer Provincie en Mr. Adriaan Jacob van der Does Raad in de Vroedfchap en Oudfchepen der Stad Gouda, by hun Edele Gr. Mog. Refolutie van den 18 deezer gecommitteert by zyn Ploogheid den Heer Hertog van Brunswyk, tot verzoek om den verderen aanmarsch van hoogst desfelfs onderhoorige Troupes te willen doen cesfeeren en byzonder dezelve

Sluiten