Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RaC. G JaariSSa tot 1700

Vervolg.

£8 KERKELIJKE

toeteleggen, het gene dan ook bij dezen eenen volkomen afkeer van alle mydieke dwaasheden ten gevolge had. Ook toen werd aan allen, die tot deze orde waren toegetreden, de vrijheid vergund, indien zij het verkozen, haar weder te verlaten, gelijk den nieuwelingen dan ook voortaan geene gelofte meer werd afgenomen. Hierdoor groeide het getal der leden van jaar tot jaar krachtig aan. De fcholen dezer orde werden beroemd, waarin mannen gevormd zijn, die fieraden waren van hunne eeuw, en den beoefenaar van echte geleerdheid de grootde dienden hebben bewezen. Als zoodanigen zijn bovenal waardig hier genoemd te worden nikolaus

malebranche , johannes morinus , lodewijk

thomassin, richard simon en de voortreffelijke bearbeider van den hebreeuwfchen tekst des Bijbels, houbigant (*).

Ter hervorming van den geestelijken fland der kloosterlingen heeft mede niet weinig het hare toegebragt, eene ten jare 1624 nieuw gedichte kon-, gregatie van de Priesteren der Misfie, zoo als zij genoemd werd. De Stichter was vincentius de paula , een vriend van petrus berullus. Na dat zich deze orde te Parijs, waar haar eerde huis gedaan heeft, had beginnen uit te breiden, werd dezelve bevestigd ten jare 163* door Paus urbanus dtn achtften. Van dien tijd af breidde zich deze kongregatie nog bij het leven van haren dichter zoo wijd uit, dat zij in Frankrijk, in

Sa*

(*) Verg. schrückhs a. w. III D. bi. 494-498,

Sluiten