Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43? BLADWIJZER DER

G.

Gebed en gebed des Heeren, verhandeling over hetzelve, II. 336. 347- 349* Ul' °4.185. VI. 307.

Geefelaars , befchrijving van een troep geefelaars, in Italië en elders zich verfpreidende, XVIII.304. Vreesfelijke voortgang van deze dweeperij, 369. Paus klemens VI laat in 1346 een breve tegen hen uitgaan, 311. Velerlei dwalingen in de XVde eeuw hun te laste gelegd, 312. Geest, (Heilige) deszelfs nederdaling op de Apostelen , I. 146. en mede.leeling van deszelfs buitengewoone gaven , 34R. Gevoelens van lactantius omtrent denzelven, lp. 431. Twisten over zijne God. Beid, IV. 364. 367. Geestdrijvers, biertoe behoorden in de eerfte eeuwen van jiet Christendom de Montanisten , II. 130. Asketen , 170. Tatianen of Eukratiten, 195Zie ook Gnostieken, Audiaien, Mesfalianen , of Eucheten, Monniken, Kluizenaars. Geestdrijverij, eerfte fpoorea 'van dezelve, II. 170. Merkwaardige voorbeelden van dezelve,171. 173- Zieook Gnostieken, Montanisten, 193. 34c Nadeelig voor den ftaat, IV.

MS- . ,

Geestelijken, wie zoogenoemd werden , II. 360 V 227. Bijzonder bevoordeeld door konstantyn den Grooten, IV. 4851. en zijne zoonen, 218,.

Geestelijken, Keizerlijke wefcs ten omtrent hun, V. 216. Zie wetten.

derzelver ongehuwde

ftaat allengs ingevoerd en fterker aanbevolen, V. 233. Zie ook Bisfchoppen.

, droegen voor de vijfde

eeuw bijna geene bijzondere kleeding, V. 308.

voorfchriften van hie-

ronymus aan dezelven ,VII.i 76

. voorfchriften der Trul-

laanfche kerkvergadering omtrent derzelver huwelijken, X. 387. Hunne huwelijken in het Westen meer tegengegaan, 391. Slechte gevolgen daarvan, 392.

. regelen hun voorge?

fchreven, XII. 25.

, derzelver toeftand in da

IXde Xde enXIde eeuw, XIIL

337 enz. , de Griekfche Keizers

bleven hun oud regt nog oveu dezelven oefenen , XIH. 353.

de lagere Geestelijkheid

wordt meer en meer veracht, XIII. 359 En dienaren des Bisfchops genoemd, 361. Welke bekwaamheden en kundigheden in hun vereischt wer-j den , 364. Welke boekerij voor een Parochie-Priester of Pastoor genoegzaam werd geoordeeld, 365.

onkunde der lagereGees-

telijkheid, XIIL 365.

_ wetten omtrent de pligten en andere yerrigüngen der Geesteli*en, Xliï. 366.

. derzelver verderf neemt

toe, XIIL 373*

Gees-

Sluiten