is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene kerkelijke geschiedenis, der christenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

442 NAAMREGISTER

XVII. 40, Wordt door de Keurvoiften afgezet, en nuïrecht in zijne plaats verkoren, 78.

Wefel, (jan van) wil den Godsdienst alleen uit de H. Schrift afgeleid hubben , XXIII. 238, Verdere berigten aangaande dezen Hervormer, 239. Voor een K.tier verklaard en opgefloien, 242.

— wordt vervolgd en als

Ketter veroordeeld ; deszelfs dood, XXII. (Hl.) 29.

W es fel, (Joan) Levensberigt van hem, XVIII. 235. Poogt de kennis van den Godsdienst uit den Bijbel af te leiden, 237.

■ ■— (Jan) Hermanszoon, ges vort of gans■ïDrT, een geleerd man en voorlooper der Hervorming; XXII. (III.) 28. Deszelfs dood, 29. Westphaluss (Joachim) ' Leeraar te Hamburg, ijvert tegen het leerftuk van het Avondmaal, XXIII. (IV.) 96. We velinkhoven, (Floris van) Bisfchop van 17trecht, laat een lijk opgraven \ en verbranden, XXII. (III.)

TO.

Wicelius, (Georg) Predi- 1 kant te Niemeck, aanhanger van de leer der Antitrinita-

f risfen , XXIII. (IV.) 215. Keert tot de Roomfche kerk terug, 216.

Wie lef, (Joan) of wiclif. Stichter van een nieuw Gods- \ dienttig Genootfchap in En.

geland, in de XIVde Eeuw, XIX. 372. Zijne gevoelens' 373. Zijn antwoord, op zijn ziekbed, aan de Monniken, die zochten hem zijne gevoelens te doen herroepen, '376. Herftelt ald. Zijne verdere verrigtingen en lotgeval* len, 3,7. Verfchi'lend door de Nakomelingfchap beoordeeld, 378. Zijne aanhangers vervolgd, 379. Zijne beenderen opgegraven en verbrand, ald.

Wiklef. (Jan) deszelfs leer en fchriften worden in Nederland overgebragt, XXIL (HL) 11,

W i g b e r t, predikt het Euangelie onder de Friezen, XT, 225.

V iggertszoon , ( Willem) op het Stot te Schagen onthoofd, XXIL (III.) 77-

¥ilde , (Hendrik) Regulier Monnik van 's Hertogenbosch, predikt tegen bet leven der Geestelijken, XXII. (III.) 22. Deszelfs gedachten over de zielmisfen, ald. Vilhelmina; eene Dweep» fter in de Xllde Eeuw . XIX. 364.

Villibrod; berigt van dezen Angel - Sakfifchen Zendeling, XI. 224. —'— tot Aartsbisfchop over de Friezen gewijd, XI. 227. Zijne verrigtingen in de Ne-., der landen, 229. / i 11 e m, Graaf van Holland, wordt tot Roomsch Koning ver-