Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi REGISTER BE* HOOFDSTOFFEN XL. CONSTLT ATIE.

Over dezelve Cafus Politie, en de daar uit voorgeftelde Vraagen. bladz. 141.

J. Wolbers , Dr. D. G. van deh Keessel , Prof.

XLI. CONSULTATIE.

Advys en Sententie voor het Schouten Gerichte van Steenwyk over Erfhuiszaaken.

Ingevalle verfcheidene Parthyen tot een Erfhuis vermeenen gerechtigd te zyn, moeten zy zo wel de eene als de andere, zich daarJaaten Inleiden, en de Erfhuisgoederen by onpartydigen gefequestreerd worden, tot uitdracht van de zaak toe.

Het geheele Erfhuisrecht is zyne geboorte alleen aan de aloude Vaderlandfche Coftumen en geenzints aan het Roomfche Recht verfchuldigd.

Alle qusftien van posfesfie des Erfhuizes cesfeeren, zo ras de Mededinger en Uitlcider verzuimt, binnen jaar en dag mede Inleiding te doen, en het by de bloote Uitleiding berusten laat. bladz 157.

P. Putman, Dr. E. H,Putman, Dr.

XLII. CONSULTATIE.

Advys en SenJentie, over de validiteit van Giften by leevenden lyve door den overblyvenden Echtgenoot gedaan, niettegenflaande een reciprooque Testament, waar by bepaald was, dat na doode der beide Gonthoraalen de Boedel in twee egaale portien moest worden gedeeld, en door de naaste Vrienden wederzydfch genooten: voorts, over de Exceptie, tibi admjits me non competit aStio. bladz. 229,

Everh. Herm. Putman, Dr.

XLIII. CONSULTATIE.

Advys en Sententie over Penningfchuld, voor geleverde waaren; in Contumaciam. bladz. 2jj.

P. Putman , Dr.

XLI V.

Sluiten