Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a6 OVERYSSELSCH

„ ren, en approbatie over 't zelve verzoeken ". Landt; part. 2. tit. 5. art. 2 ené. In conformiteit van welk prfefcript, wy. Jen Lucas Verwoeld en Anna Keylevers haare Tefta~ m.nïen den 2 Aug. 1673 befloten, hebbende opgericht, en den 22 dito voor twee Schepenen met naamen Berent Tesi\k en Henrik Cost, binnen Enfchede beftedet, fusti* ne ren de Geimpetreerden derzelver dispofitien nul en info meel, overmids die voornoemde Schepenen op Petri 1672 gekoren, en in het jaar 1673 geen Schepenen zouden zyn geweest; alzo notoir is volgens de Privilegiebrief van den Bijfchop van Utrecht aan de Stad Enfchede in 1325 gegeeven, dat alle jaar de Heer zes Schepenen zal kiezen van jaar tot jaar, mids daar anders geen Raad boven die zes Schepenen wezen zal; hoedaanig voorrecht by de Staaten van den Lande door den Heer Drost van Twenthe aan die van Enfchede word gernaintineerd, ftellende volgens Refolutie derzelver de dato den 2 Febr. 1627, de Drost van Twente na older gewoonte de geheele Magiftraat tot Enfchede.

Waar omtrent de Impetranten en Geimpetreerdens in zo verre dien conform eens zyn, dat gemelde Schepenen Berent Tesink en Hendrik Cost, op Petri 1672 zyn gekoren en aangefteld; item dat Testamenten voor twee Schepenen gemaakt, bondig zyn; doch dewyl de Geimpetreerden negeeren die voorfchreeven Schepenen op Petri 1673 te zyn gekoren , derhalven in het zelve jaar als 't Testament is op. gericht voor geen Schepenen kunnen worden gehouden, om dat hunne tyd zoude zyn geëxpireerd, en in dien jaare geen keure zyn gedaan; te meer, dew}d de Fleer Drost van Twenthe als doen in Holland was gevlugt ; echter Art. 45. by Duplycq confiteeren Geimpetreerden, dat in Juny 1672 de Provinc'e zynde overgegaan , en de nieuwe Heer of Ufurpateur van 't Land, Berend Tesink en Hendrik Cost van hun Eurgermeesterfchap niet heeft afgezet, maar in hun wezen gelaaten; zo zoude immers confequeeren, volgens het privilegie de Ao. 1325, (als dat de Heer van

jaar

Sluiten