is toegevoegd aan uw favorieten.

Overysselsch advysboek, behelzende merkwaardige zo consultatoire als decisoire advysen en sententien, van veele voornaame rechtsgeleerden in Overyssel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9o OVERYSSELSCH

over zes weeken, na de voorfchreeven confignatie, de „ zaak ten principaalen te vervolgen, en daar omtrent te „ handelen als naar rechte. De kosten over deeze inciden„ taaie Proceduure gevallen, tot uitdracht van de princi3, paale zaak referveerende ". Aldus geadvifeerd, binnen Deventer den 19 August. 1714.

Wolt. tenBrinck, Dr, Ant. Bouwer, Dr.

XXXV. CONSULTATIE.

Advys en Sententie, voor het Stadgerichte van Enfchede , in cas van Namptisfement.

In zaaken voor ons Burgermeesteren der Stad Enfchede, al nog controvers, tusfchen Burgermeester Abraham Strik Requirant in cas van Namptisfement, en de weduwe van de oud Burgermeester Hendrik Bekeer Gerequireerde, in het zelvde cas; alwaar de Requirant by panding hebbende gevorderd, voldoening van zeven honderd agt en vyftig guldens negen Huivers agt penningen, fpruitende wegens gemeene koopmanfchap in linnens, daar toe meerder uitgefchotene penningen, en renten van dien, en dan nog van vyftig guldens zes Huivers en agt penningen wegens rekemng, te zaamen bedraagende agt honderd en negen guldens en zestien Huivers, die hem van Gerrit Rotgers waren competeerende, en waar voor des Gcrequireerdes eheman •zelvs zich als Borge en Principaal hadde ingelaaten, en zulk* mt krachte van gehoudene liquidatie, betekende en gerichtelyk geagnosceerde handfchrift, met den interesfe van dien , en kosten ; en waar tegens de Gerequireerde, na voorgaande panding en ingediende justificatie van panding, by Recefus tn fcriptis hebbende gefustineerd, dat in de voorfchreeven afrekening of liquidatie verfcheidene abuifcn waren begaan, dia rn conformiteit van de ftipulatie daar by

ervin-