Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i44 OVERYSSELSCH

De woorden van 't Statuit fpreeken van krankte, en daar uit voortkomende nood, of noodzaakelykheid; deeze woorden , behelzende een enkel geval, excludeeren dus eo ipfo alle andere gevallen, waar in geen krankte, of althans geen dergelyke noodzaakelykheid plaats heeft, immers zulke, waar in geen de minfte nood kan geallegeerd worden, zo als hier 't cafus is. 't Welk nog te klaarder word, als men vergelykt het voorg. 2. art.: aldaar word gefprooken van alle onmoogelyke gevallen, waar in een Testament word opgericht (zynde de woorden generaal: "die van eenig erf„ goed enz. wil disponeeren, moet enz.", dat is in alle gevallen, waar in iemand een Testament wil maaken-) in alle die gevallen, word vereifcht een Dispofitie gemaakt in de Stad voor Schepenen of voor geërfde Burgers enz. van deeze generaale regul word nu maar een éénig geval uitgezonderd, (want 't geval van peste art. 3. komt hier niet in aanmerking) naamentlyk 't geval van ziekte art. 4. en dus worden alle° andere gevallen expresfelyk gelaaten aan de Dispofitie van art. 2. zynde 't notoir exceptionem firmare regulam in caji~ bus non exceptis. .

Waar mede dan ook vervalt die objectie, dat in dit Sta» tuit art.4. alleen een exempel zoude genoemd worden, maar geenzints geëxcludeerd andere gevallen, die niet in fraudem ftatuti gefchiedden. Want is 't waar, dat 't Statuit nomina, tim fpreekr van krankheid, zo blykt het teffens duidelyk, dat daar door andere gevallen worden uitgeflooten, zynde 't anderzints abfurd, dat een Wetgeever, die een generaale regul wilde maaken, zo als dan zoude moeten gefteld worden alhier gefchied te zyn, zich van fpecifique woorden zoude bedienen,' die fiia natura niet generaal kunnen zyn.

Hadde de Wetgeever gezegd, "in geval van ziekte of „ nood " ; daar -zoude kunnen gedacht worden, om andere gevallen, die niet expresfelyk zyn genoemd; maar nu hy fpreekt van een Burger , die buiten Lands krank beviele , en zegd, dat dezelve uit nood aldaar mag testeeren, zo is het klaar, dat die Dispofitie fpeciaal is op de nood van

ziek-

Sluiten