is toegevoegd aan uw favorieten.

Overysselsch advysboek, behelzende merkwaardige zo consultatoire als decisoire advysen en sententien, van veele voornaame rechtsgeleerden in Overyssel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVYSBOEK. 225

Daar wy wel relatie tot het laatfte, of wel het " ter laa. ter tyd ftellen der cautie na verloop van jaar en dag. ons Landrecht p. 1. tit. 3. art. 5. in verbis: " by ingang zulker zaaken " in onderfcheiding van het-Landr. van Veluwe cap. 33. aft. 7! aldus opvatten, dat dezelve in het geheel niet.behoeft gefteld te worden, zo lange zich niemand door het doen van mede Inleiding tot een legitimus contradiStor, ten wiens behoeve die cautie moet dienen, gefield heeft, en dat mallen gevalle genoeg zy, wanneer die cautie voor het vervolgen der zaake by Justificatie, of te gelyk alhier voor het ueemen van dusdaanige Conclufie word gepresteerd , geiyK de notoire Pra&ycq alhier in onderfcheiding van de deciloire woorden des Veluwfchen Statuits difteerd ; waar tegens ook in geenen deele de Advyfen van de Heeren van Muyden en Aug. Besier by Duplycq fub n. 5. §• 7- obfteeren, maar word het onderfcheid van ons Statuit en dat van Veluwe by den Heer A. van Muyden met folutie der tegen redenen aangedrongen, en getoond, dat alhier geen verborging in vim qualificationis, als wel in Veluwe nodig is; en daar in opzichte van het eerste , by naauw gezette ponderatie van het Landrecht p. 1. tit. 3. art. 5. ons'niet en is geble. ken dat eene citatie tot het zien ftellen deezer cautie prescife vereifcht word, maar men veel eer het prefteeren van zulk een cautie aanmerkt als een modus legitimandi, die of uit ei^en beweeging - of op het eerste begeeren van de parthyenmoet worden gepresteerd, eer men verplicht is hem ten procesfe te admitteeren, met dien gevolge, dat dezelve in den eersten gevalle niet voldoenend gepresteerd zynde, de tegendinger naderhand, als het ftellen van dien ter zyner kennis komt, bevoegt blyft, om by probatie der ïnfufficience tot het redresfeeren van dien by incidenteele conclufie of het proponeeren van Exceptie, op te koomen; terwyl in het tweede geval, dit gefchil over de lufficience of infufficience aanftonds na prestatie derzelve by ingang zulker zaaken, dat is voor dat ten principaalen geantwoord word, mede moet worden afgehandeld; ja nu de AanlegII. Deel. Ff ge-