Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVYSBOEK. 231

„ ten, als zy verplicht was zulks voor niet te doen; en dat „ hydaarom aan haar, als met een warme hand hadde gegee„ ven, het bedde peuluwe, kusfen en dekens, zo als het „ by haar beflaapen wierd , midsgaders eene zomma van „ honderd en vyftig guldens', die hy bekende aan haai' fchul,. te zyn ". Dat hy Goossen Broese , Pandeifchers vrouw door deeze gifte dus hebbende aangemoedigd, om hem verder in zyne hooge jaaren wel op te pasfen, en te bezorgen, zy ook van haare zyde niet zoude hebben nagelaaten, aan de hoop en verwachting van den ouden man te voldoen ; het geen van dat gevolg zoude zyn geweest, dat hy haar in het volgende jaar voor eenen modicque'n kooppenning zoude verkogt hebben , het huis waar in hy woonde en het zelve vervolgens op den 20 October 1764, aan haar gerichtelyk heeft getransporteerd, uti fub. B; onder conditie nochtans: " dat hy in het zelve zyn leeven lang zoude „ mogen blyven woonen, en dat zy ook tot zynen dood „ toe by hem zoude blyven 'woonen, tot zynen noodwen„ digen onderhoud en onderftand in zyne hooge jaaren Gelyk zy dan ook getrouwelyk aan die Conditie zoude voldaan hebben, hoe zeer ook anderzints de man by het klimmen zyner jaaren ongemakkelyk wierde. Dat hy Broese zulks wel begrypende, en daar en boven confidereerende, dat zy zeker voor zo veele jaaren zukkelens , eerst met twee, en daarna met een oud menfch , op verre na niet konde geacht worden met de gifte fub. A. beloond te zyn , overzulks eenigen tyd voor zynen dood, nog zoude geoordeeld hebben zulks te moeten verbeteren.

Het geen vervolgens occalie zoude gegeeven hebben, tot het pasfeeren eener nader gerichtelyke A6le by Justificatie geannecleerd fub. C. waar by hy Goossen Broese zoude begrepen hebben: " het loon van Pandeifchers ehevrouw te „ moeten ftellen, geduurende de laatfte vyf jaaren op een „ zomma van vyf en twintig guldens jaarlyks, en dus op „ honderd vyf en twintig guldens, welke hy verklaarde aan „ haar fchuldig te wezen, wegens of in plaats van loon ,

„ bo-

Sluiten