Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23a OVERYSSELSCH

„ boven en behalven de volgende jaaren tot zyn fterfjaar „ incluis ". Dat hyhier op, en wel op den 29 of 30 deszelven jaars overleden zynde, zyner vrouwen pretenfe naaste vrienden en Erfgenaamen, waar onder ook deeze Pandver • weerderen , aan haar zouden verzogt hebben, om by provifie en tot dat de boedel zoude gered zyn, nog in haaren dienst te willen continueeren, en het oog op de goederen houden. Dat zy zich zulks in het eerfte gaarne zoude heb. ben laaten welgevallen, en de boedel met alle attentie ge. red en geadminiftreerd hebben, terwyl een ieder voort na I de begraaffenis weg ging; edoch dat zy nimmer zoude ge- 1 dacht hebben, dat deeze pretenfe Erfgenaamen zo flordig I zouden geweest zyn, dien boedel tot den huidigen dag toe onbered te laaten zitten ; dat echter nu tot haar leedweezen j voor oogen zien zouden, dat indien zy, of wel de Pandei. I fcher aan wien zy inmiddels getrouwt is, hier van geen ein- ',: de maakte, alles noch wel maanden en jaaren zoude blyven

ziueu, «aar miusicnen noe langer zuiKs duurt, boe grooter de verplichting en verantwoording van Pandeifchers ehevrouw worden zoude, zo als daar uit reeds zoude profluee • < ren; dat behalven dat, Pandeifchers ehevrouw tot huiden, - uit deszelvs dienst niet en is gedimitteerd , deeze en gene Crediteuren , daar zy haar benodigde ter fleete zoude ge. i haalt hebben, haar voor de betaaling beginnen te convenieéren, zo als-reeds met cesfie van actie, zoude hebben moeten betaalen de rekeningen hier annex, fub. D. en E. ! Behalven dat hy Pandeifcher alle de mobilia, van wylen Goossen Broese nog in huis hebbende, en tot de werke- j lyke remotie van dezelve zyn huis voor de vrye entree van' een elk en iegelyk moetende open houden, waar door dus van het vry genot van dien gefruftreerd wierde; dan ver- ! mids in ratione juris niets zekerder zyn zoude, dan dat een iegelyk betaalen moet het geen hy fchuldig is, en inzonderbeid, dat een Erfgenaam die in locum defuncti fuccedeerd en zo wel Erfgenaam van pasfive als aótive fchulden is, daar toe zy geobligeert; behalven dit nog dat deeze Erfgenaamen,

door

Sluiten