is toegevoegd aan uw favorieten.

Overysselsch advysboek, behelzende merkwaardige zo consultatoire als decisoire advysen en sententien, van veele voornaame rechtsgeleerden in Overyssel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVYSBOEK. 443

klagers die gene andere als zulke loóze voorneemens hebben, terltond a limine Judicii worden gerepeteerd,. Aug. Leyzer tmdit. ad ff. fpec. 542. med. 2. Echter word hier mede niemand gedwongen zich met eene.onvoldoende offerte van fatisfa&ie te vredcn te moeten houden, nochte belet , om zyne rechtmaatige A&ic tot reparatie van eer behoorlyk te pousfeeren, en daar op een rechtelyk vonnis te verwachten. Non enim non ita univerfaliter tollit omnem in. jurice vindittam denuntiati pccnitentia, ut non prudentis judicis relinquentur arbitrio, ut is determinet an pro eausfce circumfian. tiis & injurie atrocitate per folam poznüentiam parti laffe fatis. fattum fit. Joh. Schrass. ad reform. Felav. c. 12. art. 2. n. 3. Neen doch, want wanneer de Injurie zodaanig hooggaande en atroce zyn, dat een Aanlegger oordeeld, dat hy geen genoegen met een bloote Declaratie kan of behoord te neemen, zo mag hy de Gedaagde dwingen om te litiscontefteeren, en met hem verder het Proces ten einde toe uit te houden, gelyk met meerderen te zien is by Sajiuex Stryk. us. modern, f. tit. de injur. §.31. 6? DD. all.

Daar dan nu in het onderhevige geval, de Gedaagde onder protest als ten overvloede een Declaratie van eer ante Utiscontestationem heeft geofferecrd, en de Heer Aanlegger mede onder protest als daar toe ongehouden , zich meteen dier•>ëlyke Declaratie door denzelven nader geredresfeerd, heeft willen contenteeren, en daar mede blootelyk en zonder dat 'er verder van eenige profitabele amende gerept is, dit Proces van Injurie geasfopieerd is i zo willen wy dit hier mede in 't midden laaten, en niet verder uitpluizen, maar meinen echter met dit alles genoeg geavanceerd te hebben, om daar uit te mogen befluiten, dat de Actie van Injurie, dewelke den Heer Aanlegger uit hoofde als hier voor meergemeld is, gefchaapen mag zyn geweest, het zy men die befchouwe in haar eigene aart en omftandigheden, het zy met relatie tot de daar over gemaakte Tranfactie , naar rechten niet geoordeeld heeft kunnen worden, van die confideratie en van dat gewigt te zyn, dat dezelve op de waarK k k 2 dy